هادی کلانتری
(رئیس هیأت مدیره)
  • کارشناسی برق - کنترل دانشگاه تهران 1379
  • کارشناسی ارشد برق - کنترل دانشگاه تهران 1381
  سید باقر طباطبائی
(عضو هیأت مدیره - مدیر عامل)
  • کارشناسی کامپیوتر - سخت افزار دانشگاه تهران 1379
  • کارشناسی ارشد کامپیوتر - هوش مصنوعی دانشگاه شیراز 1381