كميت دما

  • كاليبراسيون انواع حسگر، دماسنج و ترنسميتر مرجع و صنعتي ترموكوپلی و ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون، با توانايی پشتيبانی پروتكل حسگرهای هوشمند مانند HART درمحل آزمايشگاه در گستره از 40- تا ١٢٠٠ درجه سلسيوس
  • كاليبراسيون انواع حسگر، دماسنج و ترنسميتر مرجع و صنعتي مقاومت پلاتينی و ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون، با توانايی پشتيبانی پروتكل حسگرهای هوشمند مانند HART درمحل آزمايشگاه در گستره از 4٠- تا 120٠ درجه سلسيوس
  • بررسی ميانی دماسنج‌های مقاومت پلاتينی (SPRT) مرجع
  • كاليبراسيون انواع محفظه كنترل شده دمايی شامل انواع محيط‌های كاليبراسيون، انواع انكوباتور، انواع كوره، انواع آون، سالت اسپری، MFIو انجام آزمون و گزارش پايداری و يكنواختی دما در حداكثر ٦٠ موقعيت مكانی (درمحل آزمايشگاه در گستره 4٠- تا ١٢٠٠درجه سلسيوس)