دامنه فعالیت

آزمايشگاه كاليبراسيون فرابرد هوشمند میهن در حال حاضر در دو كميت دما و فشار فعال مي‌باشد. توانمندی‌های آزمايشگاه در حال حاضر و با تامين مراجع و امكانات جديد و به كارگيری دانش فنی جديد، افزايش يافته و به شرح زير می‌باشد:

کالیبراسیون دما

كاليبراسيون انواع حسگر، دماسنج و ترنسميتر مرجع و صنعتي ترموكوپلی و ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون، با توانايی پشتيبانی پروتكل حسگرهای هوشمند مانند HART درمحل آزمايشگاه در گستره از 40- تا ١٢٠٠ درجه سلسيوس. ....

کالیبراسیون فشار

كاليبراسيون انواع گيج‌های فشار، اختلاف فشار، خلاء و يا تركيبی عقربه‌ای يا الكتريكی (گيج ويا مطلق) مرجع و صنعتی و ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون (در محل آزمايشگاه) (در گستره ١- تا ٧٠٠ بار) ...