كميت فشار

  • كاليبراسيون انواع گيج‌های فشار، اختلاف فشار، خلاء و يا تركيبی عقربه‌ای يا الكتريكی (گيج ويا مطلق) مرجع و صنعتی و ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون (در محل آزمايشگاه) (در گستره ١- تا ٧٠٠ بار)
  • كاليبراسيون انواع ترنسميتر و ترنسديوسر فشار، اختلاف فشار، خلاء ويا تركيبی (گيج ويا مطلق) و ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون، با توانايی پشتيبانی پروتكل حسگرهای هوشمند مانند HART و در محل آزمايشگاه در گستره ١- تا ٧٠٠ بار
  • كاليبراسيون انواع Level Meter فشاری و اختلاف فشاری
  • كاليبراسيون اختلاف فشارسنج‌های فلومترهای اوریفیسی